Avís Legal

Identitat del titular del Lloc web

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del Web d’Internet sota el següent nom de domini: https://fedicv.org/

*FEDOCV és el nom comercial que s’inclou en el lloc web a dalt indicat i objecte del present avís legal *FEDOCV, com a prestador de serveis de la societat de la informació es regeix pel que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

*FEDOCV és un nom comercial propietat de *FEDERACIÓ D´*ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA amb domicili en *Centre de L’*Esport. Ronda Isaac Peral i Cavaller 5, Parc tecnològic de Paterna 46980 Paterna (València). El correu electrònic d’atenció al client és administracion@fedicv.org i el número de telèfon de contacte és 963917489. La societat té el NIF  G96783410.

El Web és propietat de *FEDERACIÓ D´*ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, qui es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquest. El titular posseeix tots els drets d’autor sobre tots els continguts del Web, ja siguen per dret propi o per cessions o acords amb tercers.

Per l’accés a aquest Web, incloses totes les seues pàgines, s’accepta que *FEDOCV no serà responsable de cap conseqüència, mal o perjudici que es derive d’aquest accés o ús de la informació d’aquest Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web. Tampoc serà responsable i l’usuari l’accepta dels errors o problemes informàtics causats per virus, cucs, programari maliciós o altres atacs d’enginyeria social (*phising, *pharming, troians, etc.) que tercers puguen haver situat maliciosament en els nostres servidors, durant el marge de temps fins que s’aconseguisquen posar en marxa les mesures de protecció reactiva de què disposa aquesta entitat. Si l’usuari s’adona d’errors en el funcionament o de comportaments estranys del lloc, pot dirigir un correu a l’adreça a dalt indicada. Es prohibeix l’accés als continguts d’aquest Lloc web per mitjà de sistemes mecanitzats que siguen diferents a persones físiques, ja que poden ocasionar al titular del Web danys al no poder mesurar amb objectivitat les audiències.

Condicions d’ús del Web:

Els continguts i informacions que se subministren a través d’https://fedicv.org/ compleixen amb la legislació vigent i són propietat de *FEDERACIÓ D´*ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA o adquirits o explotats amb títols legítims.

El titular del Lloc web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

La utilització del Web atribueix la condició d’usuari del Web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per *FEDERACIÓ D´*ESPORTS DE *DISCAPACITATS *INTELECTUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA en el moment mateix en què l’Usuari accedisca al Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es propose utilitzar el Web, ja que aquell pot patir modificacions.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, la política de privacitat, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben en la present Web.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, *macros, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

L’Usuari accepta i declara conéixer el present Avís legal i Política de Privacitat. En cas contrari, l’usuari ha d’abandonar el Lloc web en aquest moment.

L’activitat no està subjecta a cap règim d’autorització administrativa prèvia, ni adherida a codis de conducta, excepte a la bona fe, el costum i al Codi civil. El titular no presta serveis d’intermediació o allotjament.

Publicitat

El Lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seua inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis i consentiments que en cada cas puguen ser aplicable. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Tampoc serà responsable de danys a la sensibilitat que el material publicitari o un altre material puga causar als usuaris o visitants del Web. Per a informació de menors, consulte la Política de Privacitat.

Propietat Intel·lectual i Industrial 

Tots els continguts del Web, llevat que s’indique el contrari, són titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.

El titular del Web no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari o visitant sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferits en aquesta.

Tots els drets reservats. L’Usuari o visitant reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o del titular d’aquests, i un delicte del Codi penal, i queda prohibit.

Responsabilitat per l’Ús del Lloc web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització del Web o dels seus continguts, quedant el titular del Web, els seus socis, proveïdors, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es poguera derivar per les accions de l’Usuari.

El titular del Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.

L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari del Web o dels seus continguts. En el seu cas, l’Usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguen irrogats al titular de la Web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del Lloc web

El titular del Lloc web exclou tota responsabilitat que es poguera derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Així mateix, el titular de el  Lloc web també exclou qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions *ilegitimas fora del control del titular del Web.

El titular del Web està facultat per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per Enllaços o Links

El titular del Web està exempt de qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret o de publicitat.

Política respecte a les Dades Personals obtingudes a través del Web

Sense perjudici del que es preveu en l’indicat en cadascun dels formularis del Web, quan l’Usuari facilite les seues dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular de la Web al tractament de les seues dades personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquen. El titular del Web tractarà les dades per a fins que han sigut prèviament informats de manera clara i transparent, amb una base jurídica degudament identificada i informada, i operarà amb ells adoptant mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades als riscos prèviament identificats, complint amb El Reglament (UE) 2016/679, general de protecció de dades.

L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés inclòs el dret a obtindre còpia de les dades personals objecte de tractament, rectificació, oposició, cancel·lació o esborrat si escau, portabilitat i limitació del tractament que li assisteixen, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al domicili indicat en l’apartat “Política de Privacitat” del present Web.

Se l’informa també que les dades d’IP (Internet *Protocol) de l’abonat des del qual es connecta a la nostra pàgina seran conservats durant els terminis establits en la legislació vigent, després del qual seran automàticament esborrats, per a una finalitat de seguretat i col·laboració amb la Justícia.

Modificacions de les condicions d’ús

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es troben vigents en el moment en què accedisca al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Totes les controvèrsies que pogueren sorgir quant a l’aplicació del present avís legal, seran dirimides davant els Jutjats i Tribunals que corresponguen segons legislació vigent. En cas de no tractar-se de consumidors, seran dirimides en els

Jutjats i Tribunals del domicili del titular del Web o del domicili del consumidor si el destinatari del servei tinguera tal condició.

Scroll to Top